Hier zijn wij trots op
1. veiligheid - Kanjertraining
2. talentontwikkeling
3. samen vieren
'Een 
goede basis'
Welkom bij onze school

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen in hun basisschoolperiode voorbereid worden om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de huidige samenleving.

Met ons onderwijs willen wij het maximale uit de kinderen halen, passen binnen de mogelijkheden van ieder kind. Plezier, samenwerken, veiligheid en vertrouwen vinden we erg belangrijk. Ieder kind doet ertoe. De Floris: een goede basis voor ieder kind!

Wij staan voor:

 • Veiligheid en vertrouwen op school
 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Een school waar normen en waarden, regels en afspraken belangrijk zijn
 • Goed partnerschap met ouders
 • Het ontwikkelen van talenten
 • Werken met passie en plezier
Kijkend naar de maatschappij valt op dat die sterk in beweging is op allerlei gebieden. De kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Bij de keuze van nieuwe methodes houden wij duidelijk rekening met dit aspect.

Daarnaast komen er in de lessen sociaal-emotionele vorming en catechese andere culturen en geloofsovertuigingen aan bod. Uiteraard biedt ook de actualiteit in binnen- en buitenland een bron van activiteiten op dit gebied. Vanuit een eigen inbreng en verantwoordelijkheid willen we met de kinderen en hun ouders in gesprek blijven over normen en waarden. Zo trachten wij onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het optimaal functioneren in de maatschappij.

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.30u
dinsdag 8.30u - 14.30u
woensdag 8.30u - 12.30u
donderdag 8.30u - 14.30u
vrijdag 8.30u - 14.30u

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Oudervereniging

De oudervereniging (OV) heeft tot doel ervoor te zorgen dat onze kinderen hun jeugd op school als een fijne tijd ervaren!

We doen dit allereerst door het onderwijsteam, de MR en het schoolbestuur doorlopend te ondersteunen bij (het organiseren van) diverse evenementen en activiteiten waarvoor binnen de Floris onvoldoende mankracht, tijd, ruimte en/of budget beschikbaar is.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

 • De Kinderopvang Dichtbij
 • Peuterspeelzaal Pepijn
 • Samenwerkingsverband Driegang
 • Sociaal Team Vijfheerenlanden
 • Logopedie Kinderpraktijk
 • Cesar in beweging
 • Bindkracht 
 • Kunst Central 
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid