speerpunten
Wij zijn als school altijd in ontwikkeling. Dit doen wij heel gericht. We werken op basis van een schoolplan dat we elke vier jaar bijwerken en vernieuwen. Op basis van dat schoolplan wordt er elk jaar een jaarplan geschreven. Elk jaar zijn er nieuwe speerpunten. Daarbij leggen we onze kennis en aanpak vast in kwaliteitskaarten, die we regelmatig evalueren, ook kijken we hoe erin de groepen wordt gewerkt en of er gewerkt wordt als afgesproken. Zo borgen we onze kwaliteit.

Wij zijn als school altijd in ontwikkeling. Dit doen wij heel gericht. We werken op basis van een schoolplan dat we elke vier jaar bijwerken en vernieuwen. Op basis van dat schoolplan wordt er elk jaar een jaarplan geschreven. Elk jaar zijn er nieuwe speerpunten. Daarbij leggen we onze kennis en aanpak vast in kwaliteitskaarten, die we regelmatig evalueren, ook kijken we hoe erin de groepen wordt gewerkt en of er gewerkt wordt als afgesproken. Zo borgen we onze kwaliteit. 

De speerpunten van dit schooljaar zijn.  

 • Inzetten op invoeren van Close Reading voor begrijpend lezen door werkvergaderingen, klassenbezoeken en nagesprekken.  
 • Thematisch werken groep 1 t/m 4 (beredeneerd aanbod). Thematisch en groepsdoorbrekend werken met wereldoriĆ«ntatie voor de groepen 5 t/m 8 d.m.v. een coachingstraject.  
 • De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen d.m.v. aanpassingen in de groep qua extra verwerking. Naast het SKOR-beleid wordt door school het beleidsplan op meer-en hoogbegaafdheid opgesteld en wordt het DHH digitaal handelingsprotocol begaafdheid aangeschaft en ingevoerd.  
 • Teamscholing schoolprofiel en anders organiseren, toekomstgericht onderwijs.  
 • Via de Gezonde School gaan we samen met het team aandacht besteden aan lessen relaties en seksuele vorming (‘Kerndoel 38):
 • Borgen Kanjertraining: ouderavond en nascholing team Kanjertraining. 

Overige aandachtspunten zijn:  

 • Kwaliteit beleid opstellen/borgen voor: begrijpend lezen, didactische afspraken, rekenbeleidsplan, taalbeleidsplan, meer-en hoogbegaafdheid, Teach Like a Champion en cultuur.  
 • Inzetten op borging rekenafspraken d.m.v. werkvergaderingen, klassenbezoeken en nagesprekken.  
 • Continueren aanbieden Engels voor groep 5 t/m 8.  
 • Cito Leerling in beeld wordt ingevoerd als leerlingvolgsysteem om de vorderingen van uw kind te volgen.  
 • De leerkrachten volgen de doorgaande lijn binnen de school in het aanbod voor de leerlingen.  
 • De leerkrachten zorgen voor een actieve betrokkenheid van leerlingen tijdens de instructies d.m.v. coƶperatieve werkvormen.  
 • De school voorziet in samenwerking met andere partners in dagarrangementen voor de leerlingen, bijvoorbeeld door afstemming met buitenschoolse opvang.